Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://www.loustrzyki.edu.pl/

Zespół Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do .

  • Data publikacji strony internetowej: 2017-08-22.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-30.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-31.

Skróty klawiaturowe

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bartłomiej Socha, bartek@wrb.bieszczady.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 134611306 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych

Kopernika 4
38-700 Ustrzyki Dolne

1. Aby wejść do budynku głównego należy pokonać 5 stopni od strony południowej budynku lub 3 stopnie od strony północnej albo wprost do korytarza szkolnego od strony wschodniej budynku. Drzwi wejściowe z każdej strony otwierane są ręcznie.
2. Drzwi zewnętrzne od strony południowej prowadzą do holu a następnie po pokonaniu ośmiu schodów na korytarz szkolny, drzwi od strony północnej prowadzą na klatką schodową, drzwi od strony wschodniej do przedsionka a następnie korytarza szkolnego.
3. Budynek posiada cztery kondygnacje, sutereny, parter, I piętro, II piętro.
4. Budynek posiada jedną klatkę ewakuacyjną ale aż cztery wyjścia.
5. Szkoła nie ma windy ale dysponuje schodołazem, obsługiwanym przez pracowników szkolnych.
6. Osoby niepełnosprawne mogą poruszać się po budynku przy pomocy schodołaza.
7. Na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
8. W odległości 5 metrów od wejścia od strony wschodniej znajduje się parking, gdzie mogą skorzystać z miejsca osoby niepełnosprawne.
9. Obsługa osób niesłyszących jest zapewniona za pośrednictwem poczty elektronicznej.
10. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje