Klauzula informacyjna o przetwarzaniu Danych Osobowych
w Zespole Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych

Zgodnie z Ustawą… o Ochronie Danych Osobowych oraz rozpoczęciem stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informują, że Administratorem danych osobowych jest dyrektor ZSL im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych

We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych może się Pan/Pani kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych: Bartłomiej Socha email:   bartek@wrb.bieszczdy.pl

Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka zwane danymi osobowymi, przetwarzane będą w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły o którym mowa w przepisach Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – PRAWO OŚWIATOWE (Dz.U. z 2017r. poz. 59 z późn. zmianami).

Dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, księgowej, ochrony osób i mienia lub ochrony danych osobowych, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa, w szczególności organom ścigania, organom kontrolnym, organom systemu ubezpieczeń społecznych, NFZ, innym jednostkom gminnym i oświatowym.

Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest niezbędne do realizacji celów statutowych szkoły. W przypadku niepodania tych danych, ich wypełnienie jest niemożliwe. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 i 9 RODO.

Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania. Jak również prawo do wniesienia sprzeciwu oraz złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowaniu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

Pani/Pana dane osobowe są przechowywane przez okres zgodny z ustawą z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U z 2018r. poz.217), a także rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.